محمد حسین حسینی

محمد حسین حسینی

مهندسی عمران. فعال در حوزه های نرم افزاری

  • ۰۹۹۱۰۸۶۲۹۴۸
  • ۰۹۱۲۰۲۵۸۷۵۶
  • Dr.hoseini۹۰@yahoo.com
  • تهران. خ ظفر. خ فرید افشار
+