هواکش سقفی بندرعباس

  • هرمزگان، بندر عباس،
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، کانال هوا و دودکش
  • ۲۵۸
+