برج خنک کن Cooling Tower

  • یزد، يزد،
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، برج خنک کننده
  • ۲۷۱
+