کانال کشی

  • آذربایجان شرقی، تبریز ،
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، کانال هوا و دودکش
  • ۲۶۷
+