قیر صادراتی ۶۰/۷۰ ، ۸۰/۱۰۰

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، قیرومشتقات
  • ۲۰۹
+