کابل ۶*۴

  • تهران، ورامین،
  • بازار فروش، تاسیسات برقی، سیم و کابل
  • ۱۴۲
+