پرسش های متداول

نحوه فعاليت در بازار نيازمندي چگونه است؟

در بازار نيازمندي هر كدام از كاربران هر آنچه در حوزه پيمانكاري نياز داشته باشند را اعلام مي نمايند.

نحوه فعاليت در بازار اجاره چگونه است؟

در بازار اجاره كاربران هر آنچه كه قابليت اجاره داشته باشد را به نمايش مي گذارند.

نحوه فعاليت در بازار فروش چگونه است؟

در بازار فروش كاربر ميتواند مصالح، ماشين آلات، تجهيزات، فضاي انبار و تجهيزكارگاه و گريد پيمانكاري را براي فروش قرار دهد.

آيا بايد براي استفاده از سامانه " باپيمانكار" بايد حتما پيمانكار باشيم؟

خير- الزامي نيست كه فرد حتما پيمانكار باشد بلكه سامانه باپيمانكار براي تمام فعالين حوزه هاي پروژه محور قابل استفاده است.

+